VZN - ustanovenia miestneho poplatku za rozvoj obce - návrh

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa poslednej novely zákona. Účelom tohto VZN je určiť sadzby poplatku pre jednotlivé stavby v členení podľa tohto VZN