Civilná ochrana obyvateľstva

Osvojenie si základných vedomostí obyvateľstva o spôsoboch a postupoch, ktoré v prípade potreby pomôžu chrániť život, zdravie. Nájdete tu informácie ako konať v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 • Informácie pre občanov

  Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj učenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

  Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov má obyvateľ – fyzická osoba právo na:
  - včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom a informácie o spôsobe ochrany,
  - evakuáciu a ukrytie,
  - informácie o spôsobe ochrany,
  - bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku,

  Má tiež právo na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

  Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Mimoriadne udalosti

  Predstavujeme súbory informačných blokov všeobecných vedomostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, ale postupne Vám ponúkneme aj niektoré úzko tematické súbory informácií.
  Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania)

  Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare

  Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia.
  Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiare suchej trávy, krovín  ale aj odpadov.  Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie.
  Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou  sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne extrémne množstvo zrážok, ktoré nestačia normálne odtiecť, prípadne vsiaknuť. Vysoké nebezpečenstvo vzniká, ak sa takýchto buniek vytvorí opakovane, v približne rovnakej oblasti.

  Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Odporúčania pre obyvateľstvo

  Odporúčania pre obyvateľstvo všeobecné, a pre prípady mimoriadnych udalostí.

  Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Podrobne o jednotlivých skupinách ohrození

  Podrobné informácie o jednotlivých skupinách ohrození rozdelené do osobitných súborov.

  Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.