Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka:

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

1. Elektroinštalácia v budove požiarnej zbrojnice obce Turecká
s uzávierkou do 20. mája 2019


2. Oddychové zóny a úprava prírodných zdrojov vody.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca vyžiada v stanovenej lehote na určenej adrese. Výzva na predkladanie ponúk je priložená.


      S pozdravom
      Ivan Janovec
starosta obce Turecká