Poplatok za rozvoj

     Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) sa uznieslo na tomto VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.